Jeśli strona, której jesteś właścicielem, bądź którą po prostu lubisz czy obserwujesz, nie pojawia się w naszych raportach Trends, znaczy to, że:

a) strona nie jest dodana do naszej bazy (możesz ją samodzielnie dodać wypełniając formularz znajdujący się pod każdym raportem lub pisząc do nas na adres trends@sotrender.com),

b) strona jest w naszej bazie, lecz nie jest poprawnie otagowana (napisz do nas na trends@sotrender.com, a zajmiemy się tym),

c) strona nie osiąga wystarczających wyników by znaleźć się w raporcie, który obejmuje maksymalnie 20 pozycji.