Administrator usługi Sotrender (dalej "Usługa") przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności swoich użytkowników. Mając na uwadze poszanowanie prywatności każdego internauty pragniemy zapewnić, że robimy wszystko aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 1. Niniejsza Polityka prywatności razem z Regulaminem świadczenia usługi „Sotrender” dostępnym na stronie www.sotrender.com łącznie stanowią „Warunki" świadczenia usługi.
 2. W ramach świadczenia Usługi Administrator danych przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 3. W związku z zawarciem, jak i realizacją umowy o świadczenie usługi „Sotrender”, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz potrzebą realizacji obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, Administrator danych uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w najszerszym dopuszczalnym zakresie wskazanym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).
 4. Użytkownik jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, a dane te podaje na zasadzie dobrowolności.
 5. W zakresie danych osobowych przekazanych Administratorowi danych, Administrator danych ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe przetwarzanie, zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 6. Dane, w tym dane osobowe, pozyskane poprzez dedykowane Aplikacje dla sieci społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube* i Twitter oraz API w.w. serwisów) oraz analizujące zachowanie w produktach cyfrowych (np. Google Analytics) związane ze świadczeniem Usługi. Są to między innymi dane o aktywnościach Użytkownika oraz stronach w serwisach społecznościowych oraz innych serwisach internetowych czy aplikacjach, którymi Użytkownik zarządza. Administrator przetwarza je w sposób określony w regulaminie Usługi Sotrender dostępnej na stronie www.sotrender.com. Zanonimizowane dane zbiorcze Administrator może wykorzystywać do tworzenia własnych analiz i raportów (także publicznie dostępnych).

  *Serwis korzysta z usług API YouTube jako dostawca usług. Jeśli Użytkownik korzysta z tych usług za pośrednictwem Serwisu, podlega Warunkom korzystania z YouTube oraz Polityce prywatności Google .
 7. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres niedłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Usługi oraz do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy o korzystanie z Usługi. Następnie dane zostaną usunięte z Bazy prowadzonej przez Administratora albo poddane anonimizacji.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Administratora w formie mailowej (privacy@sotrender.com) lub pismenie. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
 9. Administratorem danych osobowych koniecznych do realizacji usługi Sotrender jest SmartNet Research & Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 38 lok. 10, posiadająca NIP 701-030-66-55 i REGON 143234632, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000397876 (Administrator).