§ 1 [Definicje]

 1. Usługodawca - spółka pod firmą SmartNet Research & Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 38 lok. 10, kod pocztowy 00-394 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397876, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 8 000 zł, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 7010306655 oraz numerem REGON 143234632.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzystają z Usług.
 3. Serwis – prowadzony przez Usługodawcę serwis dostępny w sieci Internet pod adresem https://www.sotrender.com/pl/. W ramach Serwisu Użytkownik może zarządzać profilami pochodzącymi z portali: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, oraz analizować dane pochodzące z tych profili.
 4. Usługi - – dostępne w ramach Serwisu, płatne lub nieodpłatne usługi, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta, polegające na udostępnianiu Klientowi narzędzi dostępnych w Serwisie. Usługi są nieodpłatne tylko w takich przypadkach i tylko w takim zakresie, w jakich zostało to wyraźnie wskazane przez Usługodawcę w Regulaminie.
 5. Konto - wyodrębnione miejsce w Serwisie, w którym zapisywane są dane, w tym dotyczące Klienta, do których Klient uzyskuje dostęp po skutecznym zalogowaniu się w Serwisie przy użyciu loginu (którym jest adres email Klienta podany w toku rejestracji w Serwisie) i hasła zdefiniowanego przez Klienta w toku rejestracji w Serwisie.
 6. Użytkownik – – osoba fizyczna, której Klient nadał, w ramach Konta, uprawnienia dostępowe do wybranych przez Klienta Usług lub funkcjonalności Serwisu pozostająca z Klientem w stosunku pracy lub w innym stosunku prawnym na podstawie którego osoba ta świadczy na rzecz Klienta usługi lub wykonuje powierzone jej zadania w ramach umowy o dzieło. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o działaniach lub zaniechaniach Klienta rozumie się przez to także działania lub zaniechania Użytkowników, którym Klient nadał odpowiednie uprawnienia.
 7. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, mająca za przedmiot świadczenie Usług, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z chwilą dokonania przez Klienta rejestracji w Serwisie. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w przepisach prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Cennik - dostępny w Serwisie pod adresem: https://www.sotrender.com/pl/pricing dokument określający wysokość i sposoby płatności za korzystanie przez Klienta z Usług.
 9. Konsument - osoba fizyczna korzystająca z Usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin - niniejszy dokument.

§ 2 [Zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną]

 1. W ramach świadczonych Usług Usługodawca udostępnia Klientom narzędzia wspomagające prowadzenie działań marketingowych i komunikacyjnych w serwisach społecznościowych, w tym w szczególności w serwisie Facebook.
 2. Zakres danych dostępnych w naszym serwisie jest zgodny z warunkami korzystania z serwisów: Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube. Dane te pozyskiwane są dzięki dostępowi do API w.w. serwisów, zgodnie z zasadami ich działania. Serwis korzysta z usług API YouTube jako dostawca usług. Jeśli Użytkownik korzysta z tych usług za pośrednictwem Serwisu, podlega Polityce prywatności Google
 3. Usługi dostępne są dla Klientów po zalogowaniu do Serwisu i dokonaniu opłaty za korzystanie z nich, chyba, że co innego wynika z postanowień szczególnych Regulaminu.
 4. Aktualny i szczegółowy wykaz Usług świadczonych przez Usługodawcę dostępny jest w Serwisie pod adresem https://www.sotrender.com/pl/#features i stanowi ofertę Usługodawcy.
 5. Usługodawca informuje, że ze względu na charakter Usług niezbędne jest udostępnienie przez Klienta Usługodawcy dostępu do danych, których zakres uzależniony jest od rodzaju Usługi. Usługodawca zobowiązuje się wykorzystywać te dane wyłącznie w celu świadczenia Usług objętych Umową.
 6. Usługi świadczone są w opcjach i pakietach cenowych wybranych przez Klienta z oferty zamieszczonej w Serwisie pod adresem https://www.sotrender.com/pl/pricing Usługodawca dopuszcza świadczenie Usług na warunkach odmiennych niż określone w Regulaminie, lub z wyłączeniem niektórych postanowień Regulaminu, jednakże wyłącznie na podstawie odrębnej, pisemnej umowy
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Usługodawcy oraz przesłanie Klientowi wiadomości email. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.

§ 3 [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług]

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z Usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się w Serwisie, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzenia pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia o minimalnej rozdzielczości 1152x864px, dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
 2. W celu dokonania rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

§ 4 [Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną]

 1. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
 2. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” urządzenia użytkownika sieci przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By zminimalizować zagrożenia z tym związane, ważne jest, by Klient zaopatrzył urządzenia, które wykorzystuje łącząc się z siecią Internet, w oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (firewall) i stale je aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 3. Usługodawca informuje, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym opisanych w Regulaminie, wiążą się z działalnością osób trzecich, zmierzających do uzyskania nieuprawnionego dostępu zarówno do systemu Usługodawcy, jak i Klienta między innymi w celu kradzieży danych. W związku z powyższym Usługodawca zwraca uwagę, by ustalone przez Klienta hasło, przy pomocy którego Klient loguje się do Serwisu nie było udostępniane osobom trzecim i nie było przechowywane w sposób, który osobom postronnym ułatwiałby dostęp do niego.

§ 5 [Zasady korzystania z Usług]

 1. Korzystanie z Usługi wymaga rejestracji Klienta w Serwisie, na zasadach określonych w § 6 ust. 1, logowania przy pomocy loginu (adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji) oraz ustalonego przez Klienta hasła, a także, z zastrzeżeniem § 6 ust. 8, opłacenia wynagrodzenia, przysługującego Usługodawcy za korzystanie przez Klienta z wybranego przez niego pakietu Usług.
 2. Każdy klient może wskazać w ramach swojego Konta Użytkowników, którzy będą dokonywali w jego imieniu i na jego rachunek czynności związanych z korzystaniem z Usług, w zakresie w jakim Klient nadał im odpowiednie uprawnienia. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Użytkowników, jak za własne działania lub zaniechania, w tym w szczególności za działania lub zaniechania Użytkowników związane z zaciąganiem zobowiązań w imieniu Klienta, a także polegające na naruszeniu postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania Usług do dostarczania lub transferowania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy prawa autorskiego oraz których dystrybucja stanowi naruszenie innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, a także do nie podejmowania, z wykorzystaniem Usługi, działań zmierzających wprost lub pośrednio do wywołania szkód u osób trzecich lub mogących powodować zakłócenia w realizacji Usług.
 4. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania, w szczególności w związku z korzystaniem z Usług lub z ich wykorzystaniem, działań szkodliwych, przez które rozumieć należy:
  1. naruszenie postanowień Regulaminu;
  2. niestosowanie się do instrukcji podanych przez Usługodawcę w celu zapewnienia jakości lub bezpieczeństwa Usług;
  3. przekazywanie dostępu do Usług osobom trzecim innym niż Użytkownicy;
  4. udostępnianie, bez zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, dostępu do Serwisu osobom trzecim, nie związanym bezpośrednio z Usługodawcą, z wykorzystaniem loginu i hasła przypisanych Klientowi;
  5. nieautoryzowane użycie (lub próby nieautoryzowanego użycia) lub sabotaż dowolnych komputerów, urządzeń lub sieci, jak również używanie czy kontrolowanie botów, flooding, klonowanie czy narzędzia do zbierania lub ekstrakcji danych;
  6. próby zakłócenia lub odcięcia dostępu do Usług dowolnym użytkownikom lub komputerom (ataki DOS, DDOS, DNS spoofing);
  7. fałszowanie informacji pozwalającej zidentyfikować Klienta lub ukrywanie takiej informacji, włącznie z działaniami typu „phishing”, bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy.
  8. wprowadzanie do sieci lub komputerów Usługodawcy złośliwego lub szkodliwego oprogramowania;
  9. nieautoryzowane skanowanie sieci Usługodawcy w poszukiwaniu luk zabezpieczeń;
  10. nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego (np. przy użyciu sniffera pakietów) lub inne próby przechwycenia informacji przeznaczonej dla innych Klientów;
  11. nieautoryzowane próby przełamania zabezpieczeń komputera, sieci czy konta innego Klienta („cracking”);
  12. użycie programu/skryptu/polecenia przeznaczonego do zakłócenia sesji innego Klienta, zarówno lokalnie jak i zdalnie;
  13. „pharming”, czyli użycie złośliwego oprogramowania, zakłócanie pracy serwerów DNS lub inne środki mające na celu przekierowanie użytkownika do strony WWW lub innego serwisu podszywającego się pod prawdziwy serwis w celu zebrania informacji osobistych, danych logowania lub innych informacji od użytkowników prawdziwego serwisu; nieautoryzowane udostępnianie innym osobom całości lub części Usługi;
  14. przejmowanie adresów IP;
  15. pośrednie lub bezpośrednie wysyłanie, zbieranie, sprzedaż lub dystrybucja adresów e-mail dla celów wysyłki niepożądanej korespondencji masowej (spam), chyba, że w obrębie zamkniętej listy wysyłkowej obejmującej podmioty, które dobrowolnie się na taką listę zapisały, odbieranie odpowiedzi na spam, celowe wysyłanie przesadnie dużych załączników do jednego odbiorcy, przekazywanie spamu;
  16. kierowanie, przy użyciu Usługi, gróźb karalnych wobec osób trzecich;
  17. reklamowanie lub rozsyłanie listów – łańcuszków, piramid finansowych czy fałszywych alarmów
  18. używanie Usługi w połączeniu z lub przy wsparciu serwera e-mail bez stosownych uprawnień (tam, gdzie takie uprawnienia są wymagane);
  19. obecność na ogólnie uznanej liście wysyłających niepożądane wiadomości e-mail (SPAM),
  20. używanie meta-tagów lub innego „ukrytego tekstu” zawierającego nazwę Usługodawcy, domenę Usługodawcy lub znaki handlowe związane z Usługami,
  21. inne działania stanowiące naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności naruszające prawa Usługodawcy lub osób trzecich.
 5. Usługodawca może, bez wcześniejszego powiadomienia, podjąć wszelkie dostępne działania, związane z podjęciem lub usiłowaniem podjęcia przez Klienta działań szkodliwych.
 6. W przypadku podejrzenia pojęcia lub usiłowania podjęcia działań szkodliwych przez Klienta nie będącego Konsumentem, Usługodawca ma prawo zawiesić dostęp do Usług dla danego Klienta.
 7. W przypadku, gdy podejrzenia, o jakich mowa w ust. 6 okażą się prawdziwe, Usługodawca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, a Klientowi niebędącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo do żądania zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za okres, w którym świadczenie Usług było zawieszone.
 8. W przypadku podjęcia przez Klientów będących Konsumentami, działań szkodliwych, podjęcie takich działań stanowi ważną przyczynę uzasadniającą rozwiązanie przez Usługodawcę Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 6 [Rejestracja w Serwisie; zawarcie i rozwiązanie Umowy]

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usług jest rejestracja Klienta w Serwisie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przez Usługodawcę w Serwisie w celu ułatwienia Klientom rejestracji, w tym założenia Konta przez Klienta. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym, danych w toku rejestracji i zakładania Konta.
 2. Czynności związane z rejestracją Klienta w Serwisie i założeniem Konta mogą być wykonane przez Usługodawcę, jednakże wyłącznie na podstawie odrębnej, pisemnej umowy, o jakiej mowa w § 2 ust. 6, w takim przypadku postanowienia ustępów kolejnych stosuje się wyłącznie w zakresie określonym w odrębnej umowie.
 3. W toku rejestracji w Serwisie Klient ustala swój login oraz znane jemu wyłącznie hasło. Login, którym jest adres poczty elektronicznej (email) Klienta, stanowi jego unikalną nazwę identyfikującą Klienta w Serwisie. Hasło Klienta zostaje przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych wprowadzanych przez Klienta w toku korzystania przez Klienta z Usług.
 4. Adres poczty elektronicznej podany jako login, oprócz identyfikacji Klienta w Serwisie, służy również do elektronicznej komunikacji Usługodawcy z Klientem.
 5. Usługodawca zwraca uwagę, że Klienci powinni chronić swoje hasła przed ujawnieniem osobom niepowołanym.
 6. Dokonując rejestracji Klient wybiera pakiet Usług z jakiego zamierza korzystać oraz akceptuje Regulamin.
 7. A Każdy, kto dokonuje rejestracji w Serwisie działając w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, która po dokonaniu Rejestracji stanie się Klientem, zobowiązany jest do posiadania stosownego umocowania do zawarcia w imieniu tej osoby trzeciej z Usługodawcą Umowy na warunkach określonych w Regulaminie. W braku takiego umocowania lub w przypadku przekroczenia jego zakresu oraz w braku potwierdzenia Umowy przez w/w osobę trzecią, osoba która dokonała rejestracji zobowiązana będzie do naprawienia szkody, jaką Usługodawca poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.
 8. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem następuje z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w przepisach prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 9. Każdemu Klientowi, który dokonał rejestracji w Serwisie, przysługuje prawo do nieodpłatnego, 14- dniowego testowania Usług, przy czym zakres Usług udostępnianych do testowania przez Usługodawcę zależy wyłącznie od woli Usługodawcy. Usługodawca może przedłużyć bezpłatny okres testowania.
 10. W trakcie lub w ostatnim dniu 14-dniowego okresu testowego, Klient może dokonać opłaty za wybrany pakiet Usług, na zasadach określonych w Regulaminie albo zrezygnować z dostępu do Usług. W przypadku nieuiszczenia opłaty za korzystanie z wybranego pakietu Usług najpóźniej w dniu następującym po ostatnim dniu okresu testowego, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, przy czym postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów.
 11. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 12. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 13. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 14. Usługodawca i Klient mogą rozwiązać Umowę na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym rozwiązanie przez Usługodawcę Umowy zawartej z Konsumentem wymaga podania ważnej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie.
 15. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę możliwe jest również na zasadach określonych w § 5 ust. 6 i 7 oraz w § 8 ust. 10 zdanie drugie Regulaminu.
 16. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku określonym w § 8 ust. 10 zdanie pierwsze Regulaminu
 17. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, w sytuacji, gdy Klient opłacił z góry okres korzystania z Usługi i okres ten wykracza poza datę rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, wpłacone przez Klienta środki pieniężne na poczet korzystania z Usługi nie podlegają zwrotowi. Postanowienie objęte zdaniem poprzedzającym nie znajduje zastosowania do Klientów będących Konsumentami, którym zawsze przysługuje prawo do zwrotu takich środków pieniężnych.
 18. W przypadku rozwiązania Umowy Usługodawca przechowuje dane zgromadzone w ramach Konta Klienta przez okres 30 (trzydzieści) dni. W tym czasie Klient może żądać wydania danych, przez Usługodawcę, jednakże za odrębnym wynagrodzeniem. Klient uzyskuje również dostęp w/w dane w przypadku ponownego wykupienia Usługi przez Klienta. Po upływie 30-dniwego terminu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym dostęp do danych zgromadzonych w ramach Konta Klienta będzie niemożliwy.
 19. W przypadku sporu, Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a)Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214); b) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 7 [Reklamacje]

 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: support@sotrender.com, lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu.
 2. Przedmiotem reklamacji może być tylko wykonanie Usługi niezgodne z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub niewykonywanie Usług.
 3. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. powoływanie się na okoliczność, iż Usługa była realizowana na rzecz osoby innej niż Klienta z powodu pozyskania przez tą osobę kodów dostępu Klienta na skutek przyczyn leżących po stronie Klienta;
  2. powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych po stronie Klienta;
  3. inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Klienta, oznaczenie jego danych adresowych (jeżeli reklamacja składana jest w formie wiadomości email wystarczy podać adres poczty elektronicznej, na jaki ma zostać przesłana odpowiedź) oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Usługodawca zwraca się do Klienta z prośbą o podanie szczegółów nieprawidłowości świadczonej Usługi.
 6. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie maksymalnie 30 (trzydzieści) dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku reklamacji składanych przez Konsumentów, Usługodawca zawsze udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
 7. W przypadku reklamacji przesłanej pocztą elektroniczną, Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie wiadomości email, chyba że w reklamacji wyraźnie zastrzeżono, że odpowiedź ma zostać przesłana w formie pisemnej.

§ 8 [Płatności]

 1. Za korzystanie z Usługi Usługodawcy należne jest wynagrodzenie, w wysokości zależnej od pakietu Usług wybranego przez Klienta w czasie rejestracji w Serwisie.
 2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem miesięcznym, a jego wysokości określa Cennik.
 3. Zawierając Umowę, Klient zobowiązuje się do dokonywania opłat za Usługi za kolejne okresy rozliczeniowe, nie później niż pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego.
 4. Każdy okres rozliczeniowy trwa 1 (jeden) cykl począwszy od dnia rozpoczęcia odpłatnego korzystania z Usług, a skończywszy na dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia następnego cyklu wynikającego z kalendarza. W przypadku pakietów rocznych cykl trwa 1 pełen rok kalendarzowy, a w przypadku pakietów miesięcznych 1 pełen miesiąc kalendarzowy.
 5. Dostępne metody płatności to karta kredytowa, płatność Przelewy24 oraz przelew bankowy. W przypadku Klientów, którzy mają siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stawka podatku VAT wskazana w Cenniku może ulec zmianie i zostanie określona zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
 6. Klient wyraża zgodę na sporządzanie przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej.
 7. Przed upływem terminu płatności za kolejny okres rozliczeniowy Klient, który wybrał inny sposób płatności, niż comiesięczne, automatyczne obciążenie rachunku powiązanego z kartą kredytową, otrzyma na adres email podany podczas rejestracji w Serwisie link, po uruchomieniu którego zostanie przekierowany do podstrony Serwisu, z której będzie mógł pobrać fakturę VAT proforma.
 8. Faktury VAT, obejmujące kolejne okresy rozliczeniowe dostępne będą w Serwisie w ramach Konta Klienta.
 9. W przypadku uchybienia terminowi płatności Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta niebędącego Konsumentem do czasu uiszczenia płatności. Klient którego konto zostało zablokowane nie może korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 10. W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego 30 dni Umowa z Klientem niebędącym Konsumentem ulega rozwiązaniu, co nie dotyczy opóźnienia w płatności za pierwszy okres rozliczeniowy, do którego zastosowanie mają postanowienia § 6 ust. 10 Regulaminu.
 11. W przypadku Klientów będących Konsumentami, opóźnienie opóźnienia w płatności przekraczające 30 dni, stanowi ważną przyczynę uzasadniającą rozwiązanie Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w płatności za pierwszy okres rozliczeniowy, opóźnieniem stanowiącym ważną przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, jest opóźnienie 14-dniowe.
 12. Płatności Przelewy24 są obsługiwane przez Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

§ 9 [Dane osobowe i inne dane przetwarzane prze Usługodawcę]

 1. Usługodawca przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które Klient podał w trakcie rejestracji w Serwisie, tj. imię i nazwisko, adres email, firmę osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, numer telefonu, a także dane, które Klient poda uzupełniając informacje w ramach Konta, tj. adres i numer identyfikacji podatkowej.
 2. Dane, o jakich mowa w ust. 1 przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia Usług, sporządzenia faktur VAT oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, tj. marketingu własnych usług.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.
 4. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowyh („RODO”).
 6. W związku z korzystaniem z Usług Klient może udzielić Usługodawcy zgody na przetwarzanie danych dotyczących działań marketingowych i komunikacyjnych Klienta, w szczególności dotyczących statystyk skuteczności działań w analizowanych kanałach, w serwisach, takich jak np. profile firm czy reklamy, wykonywanych w trakcie świadczenia Usług. W takiej sytuacji Usługodawca ma możliwość przechowywania danych, dokonywania ich analizy oraz prezentowania Klientom i używania do świadczenia Usługi w sposób zapewniający anonimowość źródła pochodzenia tych danych.
 7. Klient może wyrazić zgodę, która może być w każdej chwili cofnięta, na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celach marketingowych, tj. przesyłanie na adres mailowy informacji handlowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji.
 8. Przesyłanie informacji handlowych na podany w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymaga odrębnej zgody Klienta, która może być w każdej chwili cofnięta. Do klientów będącymi osobami fizycznymi nie będą wysyłane nie zamówione informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 10 [Postanowienia dotyczące ochrony praw autorskich i innych praw]

 1. Majątkowe prawa autorskie do wszelkich elementów Serwisu, zarówno graficzne jak i do oprogramowania, a także elementów narzędzi udostępnionych Klientom w celu świadczenia Usług w ramach Serwisu przysługują wyłącznie Usługodawcy lub osobom, od których Usługodawca nabył odpowiednią licencję.
 2. Jakiekolwiek inne wykorzystywanie Serwisu lub narzędzi, lub ich poszczególnych elementów, w tym elementów graficznych lub programistycznych, niż w celu korzystania z Usług na użytek własny Klienta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych Usługodawcy lub osób trzecich.
 3. Klient jest uprawniony do wykorzystywania elementów Serwisu lub narzędzi udostępnionych w jego ramach, a także wyników działania tych narzędzi, w celach związanych z realizacją prowadzonych przez Klienta działań na rzecz osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową lub zawodową, w szczególności w formie graficznej, w celu prezentacji danych generowanych przy użyciu narzędzi. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do podania nazwy Serwisu wraz ze wskazaniem Usługodawcy jako podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do wykorzystanych elementów. Prawo przyznane Klientowi w zdaniu pierwszym powyżej nie obejmuje w szczególności prawa do umożliwiania dostępu do Usług świadczonych przez Usługodawcę osobom trzecim innym niż Użytkownicy.
 4. Usługodawca szanuje prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim.
 5. Gdy ktokolwiek stwierdzi, że jego prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa, w tym osób trzecich, zostały naruszone przy użyciu udostępnianej Usługi, powinien powiadomić Usługodawcę podając opatrzone zwykłym lub elektronicznym podpisem: dane podmiotu, którego prawa zostały naruszone, oświadczenie iż powiadamiający działając w dobrej wierze twierdzi, że opisywane dane naruszają prawa wraz ze wskazaniem tych praw, opis lokacji w której znajdują się te dane. Wymienione dokumenty należy przesłać na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu a w przypadku opatrzenia ich podpisem elektronicznym na adres email support@sotrender.com.

§ 11 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

 1. Usługodawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w przypadku gdy następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będzie przerwa w dostępie do Usług, Klientowi przysługuje zwrot części zapłaconego wynagrodzenie proporcjonalnie do czasu w jakim dostęp Klienta do Usług był niemożliwy.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z ograniczeniem do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia netto należnego Usługodawcy od Klienta.

§ 12 [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.sotrender.com/pl/terms dla wszystkich potencjalnych Klientów. Usługodawca umożliwia pobranie Regulaminu i zapisanie go na własnym nośniku danych.
 2. Usługodawca może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i wiążą Klienta z dniem publikacji ich na wskazanej w ust. 1 powyżej stronie WWW, zaś w przypadku Klientów będących Konsumentami, wyłącznie w przypadku akceptacji tych zmian przez Konsumenta. Powyższe ma zastosowanie jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. Do oceny skutków prawnych postanowień Regulaminu oraz w sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają tylko i wyłącznie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisu kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a wszelkie kwestie związane z Umowami zawieranymi przez Usługodawcę z Klientami oraz świadczonymi Usługami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.
 4. W przypadku, gdyby treść niniejszego Regulaminu została przetłumaczona na języki inne niż język polski, wszelkie wątpliwości interpretacyjne bądź semantyczne będą rozstrzygane według reguł obowiązujących w języku polskim zaś za autentyczną i wiążącą uznana będzie tylko i wyłącznie wersja języku polskim.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2013 r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
SmartNet Research & Solutions spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 13 ust. I i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r., Zarząd SmartNet Research & Solutions spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000397876 informuje Państwa o sposobie i celu, w jakim Spółka przetwarza Państwa dane osobowe (dalej jako: dane), a także o przysługujących Państwu, podstawowych prawach związanych z ochroną danych osobowych.

Po zapoznaniu się z niniejszą informacją nie są Państwo zobowiązani, by kontaktować się ze Spółką SmatNet Research & Solutions spółką z o.o. w związku z RODO. Wystarczające jest zapoznanie się opisanymi poniżej zasadami informacjami na temat przetwarzania przez Spółkę danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych jest SmartNet Research & Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), z którą można się skontaktować:

  - pisemnie na adres: SmartNet Research & Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Solec 38 lok. 10, 00-394 Warszawa
  - telefonicznie, pod numerem: +48 22 415 23 33
  - e-mailowo, pod adresem: privacy@sotrender.com
 2. Państwa dane osobowe Spółka przetwarza zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w następujących celach:

  - zawarcia i wykonania łączącej nas umowy — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, wypełnienia obowiązków związanych z monitorowaniem spłaty należności i dochodzenia roszczeń, wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

  Z danych potrzebnych Spółce do realizacji obowiązków prawnych Spółka będzie korzystać: przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust RODO) oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Spółce przechowywać dane, np. podatkowe, a także przez czas, w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążącego na Spółce obowiązku.
 3. Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom w celu realizacji ciążącego na Spółce obowiązku prawnego. Odbiorcami mogą być w szczególności: urzędy skarbowe, instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych i żądania ich sprostowania. Ponadto mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Podanie Spółce Państwa danych osobowych, w tym takich jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres siedziby, numery identyfikacji podatkowej i REGON, numer KRS, dane kontaktowe – w tym numer telefonu i adres e-mail, jest dobrowolne. Jednakże w razie odmowy przekazania Spółce jakichkolwiek niezbędnych danych, nie jest możliwa realizacja zawartej pomiędzy nami umowy.