Administrator usługi Sotrender (dalej "Usługa") przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności swoich użytkowników. Mając na uwadze poszanowanie prywatności każdego internauty pragniemy zapewnić, że robimy wszystko aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa.

  1. Niniejsza Polityka prywatności razem z Regulaminem świadczenia usługi „Sotrender” dostępnym na stronie www.sotrender.com łącznie stanowią „Warunki" świadczenia usługi.
  2. W ramach świadczenia Usługi Administrator danych przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
  3. Dane, w tym dane osobowe, pozyskane poprzez dedykowane Aplikacje dla sieci społecznościowych (np. Facebook, Youtube i innych) oraz analizujące zachowanie w produktach cyfrowych (np. Google Analytics) związane ze świadczeniem Usługi. Są to między innymi dane o aktywnościach Użytkownika oraz stronach w serwisach społecznościowych oraz innych serwisach internetowych czy aplikacjach, którymi Użytkownik zarządza. Administrator przetwarza je w sposób określony w regulaminie Usługi Sotrender dostępnej na stronie www.sotrender.com. Zanonimizowane dane zbiorcze Administrator może wykorzystywać do tworzenia własnych analiz i raportów (także publicznie dostępnych).
  4. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres niedłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Usługi oraz do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy o korzystanie z Usługi. Następnie dane zostaną usunięte z Bazy prowadzonej przez Administratora albo poddane anonimizacji.
  5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Administratora w formie mailowej (privacy@sotrender.com) lub pismenie. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
  6. Administratorem danych osobowych koniecznych do realizacji usługi Sotrender jest SmartNet Research & Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 46, posiadająca NIP 701-030-66-55 i REGON 143234632, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000397876 (Administrator).